0916 0555 99

Thuộc tính alt là gì ? Thuộc tính alt trong thẻ img có ý nghĩa gì ?

Blog